وظایف استپرموتور چیست

استپر موتور چهار وظیفه مهم دارد :

1- روشن نگه داشتن خودرو در حال دور آرام

2- در هنگام كولر روشن با افزایش مقداری گاز از افت قدرت موتور جلوگیری به عمل می آورد .

3- نقش ساسات را در خودرو دارد

4-حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی

در سایت www.omega.com اطلاعات مفیدی در ارتباط با وظایف استپر موتور وجود دارد.