آثار خرابی استپرموتور چیست

اگر استپر موتور خراب شود به طور خلاصه با چهار حالت مواجه می شویم :

1- دور بالای موتور بعد از روشن شدن

2 – خاموش شدن خودرو در هنگام رها كرن ناگهانی پدال گاز

3- كاهش دور موتور در هنگام كولر روشن

4- عدم پایداری دور موتور

همچنین در سایت www.designworldonline.com اطلاعات مفیدی در ارتباط با آثار خرابی استپر موتور وجود دارد.